• Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej Klienta
 • Przeprowadzanie zwyczajnych zgromadzeń wspólników w celu zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, włączając w to przygotowanie pełnomocnictw jeśli jest to konieczne, protokołów ze zgromadzeń wspólników, raportów z działalności zarządu oraz wniosków do Sądu Rejestrowego
 • Sporządzanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami do Sądu Rejestrowego
 • Prowadzenie ksiąg udziałów
 • Aktualizacja rejestrów handlowych lub inna aktualizacja danych
 • Sporządzanie i składanie uchwał zarządu oraz zgromadzenia wspólników
 • Aktualizacja i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki
 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej
 • Organizację zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników na podstawie pełnomocnictwa
 • Pomoc dla organów zarządzających spółkami w kwestiach ładu korporacyjnego, w tym formalne protokoły ze zgromadzeń.
 • Usługi zarządcze oraz sekretariatu korporacyjnego podczas finalizowania transakcji.
 • Założenie i rejestracja polskiej spółki, oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego;
 • Przeprowadzenie procesu likwidacji polskiej spółki, oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego
 • Rejestracje w Sądzie Rejestrowym
 • Sprawdzanie i składanie w aktach Klienta jego korespondencji oraz, o ile jest to wymagane, przekazywanie jej do Klienta